doanh thu bán hàng

doanh thu bán hàng

Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 511 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
13 Th 02

Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 511 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Kết cấu tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tài khoản 511 a. Nội dung tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tài khoản 511 dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp...

Xem chi tiết