Công văn 7443/CTHN-TTHT 2024

Công văn 7443/CTHN-TTHT 2024

Công văn 7443/CTHN-TTHT 2024 Chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên
05 Th 03

Công văn 7443/CTHN-TTHT 2024 Chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

  Công văn 7443/CTHN-TTHT về chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI _________ Số: 7443/CTHN-TTHT V/v chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

Xem chi tiết