CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TIỀN TỆ

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TIỀN TỆ

TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TIỀN TỆ THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC
15 Th 04

TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TIỀN TỆ THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

theo thông tư 133/2016/TT-BTC là loại chứng từ đặc biệt quan trọng, giúp kế toán kiểm soát được tình hình tài chính, thu – chi của doanh nghiệp để từ đó hạch toán và lên báo cáo tài chính. 1. Mục đích sử dụng chứng từ kế toán tiền...

Xem chi tiết