Chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 29 về Tinh giản biên chế
02 Th 03

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 29 về Tinh giản biên chế

Căn cứ theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP, đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế được quy định như sau: (1) Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn...

Xem chi tiết