Chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân

Chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân

Chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân có tính vào chi phí được trừ không
02 Th 01

Chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân có tính vào chi phí được trừ không

I. Quy định giảm trừ khi tính thuế TNCN với chi phi môi giới hoa hồng  Chi phí môi giới hoa hồng được tính vào chi phí được trừ khi đáp ứng một số điều kiện. Bộ tài chính đã ban hành những văn bản pháp lý hướng dẫn nghiệp...

Xem chi tiết