Chi phí lương hợp lý

Chi phí lương hợp lý

Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi
12 Th 03

Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi

I: Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi Chi phí lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích...

Xem chi tiết