Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi

I: Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi

Chi phí lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. 

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau

Ví dụ : Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2016, Công ty kế toán A  có trích quỹ dự phòng tiền lương là 10 tỷ đồng, đến ngày 30/06/2015 (đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), Công ty kế toán A mới chi số tiền từ quỹ dự phòng tiền lương năm 2015 là 7 tỷ đồng thì Công ty kế toán A phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2016) là 3 tỷ đồng (10 tỷ – 7 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2016 nếu DN A có nhu cầu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định.

dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi

Theo đó, có hai khoản chi phí lương cần chú ý:

1. Khoản lương chưa thực hiện trong năm thì thời hạn trả sẽ phải là thời hạn quyết toán thuế TNCN (thông thường là 31/03 năm tiếp theo)

2. Khoản chi phí trích lập dự phòng KHÔNG được quá 17% và thời hạn thực hiện quỹ lương là 06 tháng khi kết thúc năm tài chính (Thông thường là 30/06 năm tiếp theo)

>>>>> Xem thêm: Cách Lập Và Nộp Tờ Khai Quyết Toán Thuế TNDN

Thủ tục và hồ sơ báo tăng giảm BHXH mới nhất

II: Những lưu ý cần quan tâm

Kiểm tra tài khoản 334:
Số dư nợ đầy kỳ sổ cái 334 = số dư nợ đầu kỳ của TK 334 trên bảng cân đối phát sinh

Tổng phát sinh có trong kỳ = tổng phát sinh thu  nhập được ở Bảng lương trong kỳ ( bao gồm Lương tháng + phụ cấp  tang ca)

Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ( bảo hiểm) + khoản tạm ứng 

Tổng số dư Có cuối kỳ = tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh

Kiểm tra xem số liệu trên bảng lương đã khớp với số liệu trên TK thuế TNCN hay chưa. 

Danh sách tên tuổi đã khớp giữa bảng lương với tên tuổi trên tờ khai quyết toán thuế TNCN chưa . kiểm tra hợp đồng lao đông đã đầy đủ hay chưa?

Các bạn kiểm tra xem các khoản thu nhập + phụ cấp trê bảng lương đã quy định cụ thể trong HĐLĐ chưa? Nếu chưa thì phải làm phụ lục HĐLĐ sau đó đưa hết vào trong các khoản lương thưởng , phụ cấp rõ ràng