cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ
30 Th 12

Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

I. NGUYÊN TẮC KẾT CHUYỂN THUẾ GTGT CUỐI KỲ Chỉ những doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới thực hiện kết chuyển thuế GTGT. Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu ra doanh nghiệp phải nộp với...

Xem chi tiết

Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ
21 Th 12

Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

I. NGUYÊN TẮC KẾT CHUYỂN THUẾ GTGT CUỐI KỲ Chỉ những doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới thực hiện kết chuyển thuế GTGT. Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu ra doanh nghiệp phải nộp với...

Xem chi tiết