Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

I. NGUYÊN TẮC KẾT CHUYỂN THUẾ GTGT CUỐI KỲ

  • Chỉ những doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới thực hiện kết chuyển thuế GTGT.
  • Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu ra doanh nghiệp phải nộp với số thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp được khấu trừ.

+ Nếu đầu vào nhỏ hơn đầu ra ⇒ Được khấu trừ hết đầu vào ⇒ Số chênh lệch phải nộp

+ Nếu đầu vào lớn hơn đầu ra ⇒ Được khấu trừ hết đầu ra ⇒ Số chênh lệch còn được khấu trừ chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp.

Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

II. 4 BƯỚC KẾT CHUYỂN THUẾ GTGT CUỐI KỲ

Bước 1: Xác định số thuế GTGT đầu ra phải nộp

Số Thuế GTGT đầu ra phải nộp = Số phát sinh có TK 3331 trong kỳ – số phát sinh nợ TK 3331 trong kỳ (phát sinh nợ trong kỳ là những trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, điều chỉnh giá…, không bao gồm số thuế GTGT đã nộp của kỳ trước).

Bước 2: xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cuối kỳ = Dư nợ TK 133 đầu kỳ + phát sinh Nợ TK 133 trong kỳ – Phát sinh có TK 133 trong kỳ (Đây là số khi chưa thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT).

Bước 3: Đối chiếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp với số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

  • TH1: Nếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp > số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ⇒ Kết chuyển toàn bộ phần thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Bút toán kết chuyển: Nợ TK 3331/ Có TK 133: Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

  • TH2: Nếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp < số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ⇒ Kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu ra phải nộp.

Bút toán kết chuyển: Nợ TK 3331/Có TK 133: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp.

Xem thêm: Kho Bảo Thuế Là Gì? Phân Biệt Kho Ngoại Quan Và Kho Bảo Thuế

Những Lỗi Thường Gặp Khi Khai Báo Hải Quan Điện Tử

Hệ thống văn bản quy phạm về Hải quan Việt Nam

Ví dụ: Công ty Kế toán Việt trong kỳ tính thuế năm 2016 có số thuế GTGT đầu ra phải nộp là 30.000.000 đồng, Số dư Nợ TK 133 là 25.000.000 đồng.

Như vậy, cuối kỳ, công ty Kế toán Việt thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT như sau:

Nợ TK 3331: 25.000.000

       Có TK 133: 25.000.000

Bước 4: Cách kiểm tra việc kết chuyển thuế GTGT giữa kế toán và thuế

  • TH1: Nếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Số dư Có cuối kỳ TK 3331 = Số liệu ở chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế GTGT.
  • TH2: Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ nhỏ hơn số thuế GTGT đầu ra phải nộp: Số dư Nợ TK 133 = Số liệu ở chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế GTGT.