Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng

Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng

Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng
18 Th 02

Cách hạch toán hàng hết hạn sử dụng

1. Hàng hết hạn sử dụng có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế giá trị gia tăng Để trả lời cho trường hợp hàng hết hạn sử dụng có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế GTGT được quy định trong nguyên tắc khấu...

Xem chi tiết