cách định khoản tài khoản 421

cách định khoản tài khoản 421

Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421
14 Th 02

Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

1. Nội dung, kết cấu tài khoản 421 a. Nội dung tài khoản 421 TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh...

Xem chi tiết