Các khoản nộp thuế có được tính là chi phí hợp lý

Các khoản nộp thuế có được tính là chi phí hợp lý

Các khoản nộp thuế có được tính là chi phí hợp lý không?
22 Th 02

Các khoản nộp thuế có được tính là chi phí hợp lý không?

1. Thuế TNCN Doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN trên thu nhập của người nộp thuế trước khi chi trả: Phần thuế TNCN này không được tính vào chi phí được trừ. Doanh nghiệp nộp thuế TNCN cho người lao động, phần thu nhập người lao động nhận được...

Xem chi tiết