Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất
11 Th 11

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

I. Bảng Cân Đối Kế Toán: Mẫu số B01-DN trong Báo cáo tài chính 1. Các tài liệu căn cứ để lập Bảng cân đối kế toán  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp  Căn cứ vào số, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi...

Xem chi tiết