1. Hồ sơ, chứng từ khi tạm ứng đi công tác 2. Hồ sơ, chứng từ tạm ứng đi mua hàng hóa Hồ sơ do người lao động chuẩn bị: + Báo giá của nhà cung cấp + Hợp đồng mua bán hàng hóa + Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp + Đề nghị mua hàng có ghi rõ mặt hàng, chủng loại, đơn giá, số lượng được duyệt Hồ sơ do Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị: + Giấy đi đường (Có ghi rõ nơi đi, nơi đến, khoảng cách…) được duyệt, đóng dấu nơi đi đầy đủ + Giấy đề nghị tạm ứng được các cấp duyệt + Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi Sau khi hoàn thành công việc khi đi công tác hoặc công việc mua hàng, các bạn nhớ làm chứng từ thanh toán tạm ứng với Doanh nghiệp nhé.
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Quy định về hồ sơ, chứng từ đề nghị tạm ứng

1. Hồ sơ, chứng từ khi tạm ứng đi công tác

  • Chứng từ do người đi công tác chuẩn bị:

+ Giấy mời của nơi đến (Nếu có)

+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm của doanh nghiệp; dự toán kinh phí năm

+ Đề xuất công tác

+ Dự toán chi cho đoàn công tác được Ban Giám đốc duyệt

+ Lịch trình công tác

+ Quyết định của giám đốc cử đi công tác

+ Báo giá vé máy bay kèm theo chứng từ đặt chỗ máy bay (Nếu đối tượng được thanh toán vé máy bay)

+ Giấy đề nghị tạm ứng đi công tác ghi đầy đủ các nội dung, ghi chính xác số tiền, ngày hoàn ứng cho Công ty.

  • Chứng từ phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị:

+ Giấy đi đường (Có ghi rõ nơi đi, nơi đến, khoảng cách…) được duyệt, đóng dấu nơi đi đầy đủ

+ Giấy đề nghị tạm ứng được các cấp duyệt

+ Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi

2. Hồ sơ, chứng từ tạm ứng đi mua hàng hóa

  • Hồ sơ do người lao động chuẩn bị:

+ Báo giá của nhà cung cấp

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa

+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

+ Đề nghị mua hàng có ghi rõ mặt hàng, chủng loại, đơn giá, số lượng được duyệt

  • Hồ sơ do Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị:

+ Giấy đi đường (Có ghi rõ nơi đi, nơi đến, khoảng cách…) được duyệt, đóng dấu nơi đi đầy đủ

+ Giấy đề nghị tạm ứng được các cấp duyệt

+ Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi

Sau khi hoàn thành công việc khi đi công tác hoặc công việc mua hàng, các bạn nhớ làm chứng từ thanh toán tạm ứng với Doanh nghiệp nhé.