Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 451- Quỹ Tích lũy trả nợ. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 451- Quỹ Tích luỹ trả nợ. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
ACC TRAINING
ACC TRAINING

Hạch toán tài khoản 451 – Qũy tích lũy trả nợ

Tài khoản 451 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình xác định kết quả chênh lệch thu chi làm tăng, giảm Quỹ tích lũy trả nợ. Vậy cách hạch toán tài khoản 451 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc chế độ kế toán áp dụng cho quỹ tích lũy trả nợ.

ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho

1. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 451- Quỹ Tích lũy trả nợ

Khi hạch toán tài khoản 451 cần theo nguyên tắc sau: 

– Việc ghi tăng, giảm Quỹ phải tuân thủ các quy định của chế độ tài chính hiện hành đối với các khoản thu, các khoản chi của Quỹ Tích lũy trả nợ.

– Các khoản thu của Quỹ Tích lũy trả nợ được phản ánh qua TK 541 “Thu hoạt động Quỹ” và TK 541 “Thu quản lý Quỹ”.

– Các khoản chi của Quỹ Tích lũy trả nợ được phản ánh qua TK 641 “Chi hoạt động Quỹ” và TK 642 “Chi quản lý Quỹ”.

– Sau khi xác định kết quả chênh lệch thu chi, căn cứ số chênh lệch, kế toán ghi tăng hoặc giảm Quỹ Tích lũy trả nợ.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 451- Quỹ Tích luỹ trả nợ

Bên Nợ:

Phản ánh số Quỹ Tích luỹ trả nợ giảm do xác định kết quả chênh lệch chi lớn hơn thu của Quỹ Tích lũy trả nợ.

Bên Có:

Phản ánh số Quỹ Tích luỹ trả nợ tăng do xác định kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi của Quỹ Tích lũy trả nợ.

Số dư bên Có: 

Phản ánh số dư của Quỹ Tích luỹ trả nợ hiện có.

Tài khoản 451- Quỹ Tích lũy trả nợ có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 4511- Nguồn hoạt động Quỹ: Phản ánh nguồn Quỹ trích lập từ thu, chi hoạt động của Quỹ.

– Tài khoản 4512- Nguồn quản lý Quỹ: Phản ánh nguồn Quỹ trích lập từ thu, chi quản lý của Quỹ.

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu

chi-phi-phuc-loi

– Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc kết chuyển số thu hoạt động Quỹ và thu quản lý Quỹ vào tài khoản xác định kết quả, ghi:

Nợ TK 541- Thu hoạt động Quỹ

Nợ TK 542- Thu quản lý Quỹ

      Có TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112).

– Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc kết chuyển số chi hoạt động Quỹ và chi quản lý Quỹ vào tài khoản xác định kết quả, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112)  

      Có TK 641- Chi hoạt động Quỹ

      Có TK 642- Chi quản lý Quỹ.

– Tính và kết chuyển số thu nhỏ hơn chi của hoạt động Quỹ và quản lý Quỹ, ghi:

Nợ TK 451- Quỹ Tích luỹ trả nợ (4511, 4512).

      Có TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112).

– Tính và kết chuyển số thu lớn hơn chi của hoạt động Quỹ và quản lý Quỹ, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112)

      Có TK 451- Quỹ Tích luỹ trả nợ (4511, 4512).

Qua bài viết trên, kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 451 – quỹ tích lũy trả nợ một cách chi tiết. Mong rằng bạn đã có thể hiểu và hạch toán TK 451 một cách nhanh chóng và chính xác. Để biết thêm các cách hạch toán tài khoản tiền khác các bạn có thể xem thêm: