Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Công văn giải trình bảo hiểm chênh lệch thuế

Công Văn Giải Trình Bảo Hiểm Chênh Lệch Thuế

giai-trinh-thue
CÔNG TY A

Số: 09/2019-CV/NMP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa

CTy A…. đóng bảo hiểm xã hội tại quận Đống Đa theo mã số TH…; mã số thuế ….

Ngày … tháng ….  năm 2019 đơn vị nhận được thông báo số …… ngày …………… của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa về việc lệch số liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân và danh sách đóng BHXH năm 2017. CTy A… giải trình cụ thể như sau:

– Số lao động quyết toán thuế TNCN năm 2017 là …. người (có biểu Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN kèm theo).

– Số lao động tham gia BHXH,BHYT,BHTN tháng 12/2017 là ….lao động.

– Số lao động hiện đang tham gia đóng BHXH tại quận Hoàng Mai tính đến tháng 6/2019  là …. người, tham gia BHXH tại nơi khác là ….người.

– Số lao động chênh lệch giữa quyết toán thuế và đang đóng BHXH 12/2017 là: ….. lao động.

*Trong đó:

+ Thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:….. lao động.

– Lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tháng 12/2017: 08 lao động

– Lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTLNĐ, BNN:0 lao động

– Lao động có từ 2 hợp đồng lao động trở lên (Tham gia BHTNLĐ, BNN) :0 lao động.

– Số lao động đã báo tăng từ tháng 01/2018 đến tháng  06/2019 sau quyết toán thuế TNCN năm 2017 là: …. lao động.

– Số lao động đã nghỉ việc trong năm 2017 là ….. lao động.

– Số lao động nghỉ thai sản từ tháng 07/2017 đến tháng 12/2017 là: ….. lao động

– Lao động người nước ngoài (Tham gia BHYT): ….. lao động.

+ Không thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN):… lao động.

– Lao động cộng tác viên: ….. lao động

– Lao động thử việc dưới 3 tháng:…….lao động

– Lao động khoán việc theo giờ:…….lao động.

– Lao động đang nghỉ hưu không đóng BHXH, BHYT, BHTN  là:… lao động.

– Lao động không thuộc đơn vị quản lý: ….. lao động.

Đơn vị cam kết số liệu trên là đúng, hiện tại toàn bộ hồ sơ của người lao động thuộc công ty quản lý đang được lưu trữ tại doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải trình của mình. Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH đơn vị đã báo tăng đầy đủ.

Trên đây là báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN của CTy A…. từ tháng 01/2017 đến hết 12/2018./.

Nơi nhận:

– BHXH quận Đống Đa;

– Lưu: VT, TC.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trên đây là mẫu công văn giải trình bảo hiểm chênh lệch thuế. Bạn đọc có thể tải công văn giải trình bảo hiểm chênh lệch thuế TẠI ĐÂY.

Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Chiết Khấu Thương Mại Hàng Bán

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót

Hướng dẫn chi tiết cách tính giá hàng mua ngoài