Các nhóm đối tượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hủy công ty . Trình tự các bước làm thủ tục hủy công ty
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Tất cả những điều cần biết về thủ tục hủy công ty

Để làm thủ tục hủy công ty bạn cần phải đăng ký báo cáo giải thể ít nhất là trước 30 ngày sau khi nộp hồ sơ lên sở kế hoạch đầu tư. Trong khi chờ làm thủ tục và đóng mã số thuế, công văn gửi hồ sơ lên cơ quan thuế nếu thiếu hồ sơ làm thủ tục bổ sung sau.

Để làm được thủ tục hủy công ty thì đơn vị đó phải thanh toán hết các khoản nợ và thanh lý hợp đồng, xác nhận đóng mã số thuế và nộp hô sơ lên sở kế hoach đầu tư, giấy tờ trả dấu sau khi hồ sơ đã hoàn thiện đầy đủ để không bị phiền phức khi lưu hồ sơ.

I. Các nhóm đối tượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hủy công ty

Thủ tục hủy công ty khó khăn nhất là khoản thuế nên các bạn phải lưu ý khi làm hồ sơ cụ thể với các trường hợp công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân như sau.

TH1: Thủ tục hủy công ty cổ phần

Để làm thủ tục hủy công ty cổ phần thì trong thành phần hồ sơ cần những giấy tờ sau:

 • Giấy thông báo việc giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ và những số nợ xấu đã thanh toán gồm cả những khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hộị.
 • Danh sách những người lao động và quyền lợi của người lao động được giải quyết.
 • Mẫu xác nhận ngân hàng nơi công ty mở để làm thủ tục hủy công ty nếu doanh nghiệp chưa mở tài khoản thì làm văn bản cam kết là chưa mở tài khoản và không bị nợ bất kỳ khoản thanh toán nào với tổ chức cá nhân.
 • Thông báo của cơ quan thuế về trường hợp đóng mã số thuế, nếu chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan thuế.
 • Các giấy tờ chứng nhận của cơ quan công an về việc hủy và nộp con dấu theo quy định. Nếu đơn vị làm thủ tục hủy công ty chưa khắc con đấu thì cần văn bản xác nhận của cơ quan công an.

Hồ sơ cần bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp áp dụng cho công ty thành lập trước ngày 01/01/2000 cần nộp thêm giấy phép kinh doanh để thành lập.

Báo cáo việc thực hiện các thủ tục giải thể, cam kết thanh toán các khoản nợ gồm có khoản nợ về thuế và giải quyết đầy đủ quyền lợi của người lao động.

Nếu như công ty có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện cần phải nộp theo hồ sơ giải thể ghi nhận chấm dứt hoạt động của chi nhánh VPĐD.

Các chứng từ cần thiết cho vào một bộ hồ sơ duy nhất nộp lên cơ quan thuế.

giai-the-cong-ty

Doanh nghiệp cần giải thể công ty phải làm như thế nào

TH2: Thủ tục hủy công ty TNHH 1 thành viên

Khi làm thủ tục hủy công ty TNHH 1 thành viên cần những chứng từ sau:

 • Giấy quyết định hủy công ty do chủ sở hữu ký tên
 • Danh sách tên chủ nợ và các tài khoản đã thanh toán, gồm tài khoản đã thanh toán hết và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
 • Danh sách người lao động hiện tại và tổng hợp các quyền lợi của người lao động được hưởng ghi rõ họ tên của người lao động, trong thời điểm chấm dứt hợp đồng lao đông, trợ cấp và cách thức xử lý, thời hạn với từng lao động như thế nào
 • Thông báo việc thực hiện và giải quyết ký hợp đồng giải thể tại phụ lục III-13 thông tư 14/2010/TT-BKH ban hành ngày 04/06/2010 của Bộ kế hoạch và đầu tư cấp.
 • Yêu cầu có đầy đủ bản chính giấy chứng minh thư hoặc giấy chứng nhận hoặc cấp phép đầu tư.
 • Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp trên báo điện tử hoặc trên báo viết (đăng bài xong để nguyên tờ không cắt rời hoặc phô tô).
 • Giấy xác nhận do cơ quan công an về việc hủy con dấu
 • Giấy xác nhận việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế.
 • Giấy xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với quan nhà nước.

Khi làm thủ tục hủy công ty cần lưu ý: Doanh nghiệp nộp kèm theo các văn bản của cục thuế và tổng cục hải quan, bảo hiểm xã hội do thành phố xác nhận không nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm.

Nếu doanh nghiệp có chi nhánh hay văn phòng đại diện cần có đủ hồ sơ giải thể  doanh nghiệp và giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

TH3: Thủ tục hủy công ty tư nhân

Khi làm thủ tục hủy và giải thể doanh nghiệp tư nhân cần phải có chữ ký của chủ doanh nghiệp.
 • Khi làm thủ tục hủy công ty tư nhân cần phải có chữ ký của chủ doanh nghiệp.
 • Danh sách các chủ nợ và số nợ đã thanh toán bao gồm các khoản thanh toán hết về khoản nợ và khoản đóng bảo hiểm xã hội.
 • Tổng hợp các danh sách người lao động hiện và và quyền lợi của người lao động được giải quyêt
 • Văn bản xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế do cơ quan thuế xác nhận.
 • Thông báo đầy đủ về việc thực hiện các quyết định giải thế.
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu và bản gốc chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu không có thì cần chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng nhận đăng ký thuế, kèm theo tờ khai đầy đủ thông tin người nộp hồ sơ.

II. Trình tự các bước làm thủ tục hủy công ty

Khi làm thủ tục hủy công ty cần 4 bước cụ thể sau:

Bước 1: Doanh nghiệp phải thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp với đầy đủ các nội dung:
 • Tên và địa chỉ đơn vị trụ sở chính của công ty
 • Lý do hủy công ty
 • Các điều khoản và thời hạn làm thủ tục hủy thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ doanh nghiệp và thanh lý hợp đồng không vượt quá 6 tháng từ khi giải thể và thông qua quyết định này
 • Phương án xử lý và những nghĩa vụ phát sinh thêm từ hợp động lao động.
 • Ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của người lao động theo luật doanh nghiệp quy định.
Bước 2:  Đơn vị làm thủ tục hủy công ty gửi công văn trình duyệt tới cơ quan thuế, thực hiện đóng mã số thuế
Bước 3: Chậm nhất là thời hạn 7 ngày từ khi làm việc phải thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật đến cơ quan đăng ký kinh doanh từ cấp tỉnh đặt trụ sở chính
Bước 4: Nếu hồ sơ đã hơp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh từ cấp tỉnh sẽ đưa ra thông báo về yêu cầu tiến hành và thủ tục trả lại dấu cho cơ quan công an.  Sauk hi trả dấu thì công ty phải nộp lại bản xác nhận của cơ quan công an. Doanh nghiệp cần nộp bản báo cáo đầy đủ và tóm tắt thực hiện các thủ tục giải thể trong đó cam kết đầy đủ.

Thời hạn chấm nhất là 7 ngày từ khi làm việc và nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được xóa tên trong sổ ĐKKD.

Những lưu ý về thủ tục hủy công ty

Thủ tục hủy công ty liên quan nên thực hiện trực tiếp khi có đăng ký kinh doanh và thông báo yêu cầu trả dấu. Nếu việc thực hiện này thực hiện trước khi có thông báo văn bản biểu mẫu của doanh nghiệp, không được đóng dấu đầy đủ gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính.

Để hoàn thiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh, ngoài những giấy tờ cần thiết doanh nghiệp phải kết hợp đầy đủ các chứng từ và tạo quan hệ tốt với cơ quan thuế để giải quyết thật nhanh tránh những phiền phức sau này.