So sánh lương cao nhất, thấp nhất của công chức trước và sau 01/7/2024
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

So sánh lương cao nhất, thấp nhất của công chức trước và sau 01/7/2024

Khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024, thu nhập của công chức có sự thay đổi vô cùng lớn. Và điều mà nhiều người quan tâm là mức lương cao nhất thấp nhất của công chức trước và sau 01/7/2024 khác nhau thế nào?

1. Mức lương cao nhất trước và sau 01/7/2024

1.1 Trước khi cải cách tiền lương

Trước 01/7/2024, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo hệ số và mức lương cơ sở. Cụ thể:

Lương công chức = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:
  • Hệ số lương được quy định tại phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP cố định tại Bảng số 1 về bảng lương của chuyên viên cao cấp và bảng số 2 là bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.
  • Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng áp dụng từ nay đến hết 30/6/2024 theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP từ 01/7/2023 trở đi.

Do đó, căn cứ phụ lục là bảng hệ số lương công chức tại Nghị định 204, mức lương cao nhất của công chức là của chuyên gia cao cấp không giữ chức danh lãnh đạo trong các lĩnh vực gồm chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa và nghệ thuật với hệ số lương 10,0 tương đương 18,0 triệu đồng/tháng.

1.2 Sau khi cải cách tiền lương

Căn cứ tinh thần về việc cải cách tiền lương của Nghị quyết 27 năm 2018, không có quy định cụ thể về mức lương cao nhất của công chức sau khi cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, theo Trang Thông tin Chính phủ, chính sách tiền lương mới sẽ mở rộng lương từ bậc 1 đến 10 bậc với hệ số 2,34 hiện nay lên hệ số từ 1 đến 12 và bắt đầu với hệ số 2,68.

Theo đó, khi cải cách tiền lương, mức lương cao nhất của công chức có thể lên đến 12, do đó dự kiến số tiền lương cao nhất cũng cao hơn con số 18,0 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Ngoài ra, bên cạnh tiền lương cơ bản, công chức còn được hưởng thêm tiền thưởng chiếm 10% tổng quỹ lương và không bao gồm trong 30% phụ cấp. Do đó, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương của công chức có thể tăng lên rất nhiều.

Mức lương cao nhất thấp nhất của công chức trước và sau 01/7/2024
Mức lương cao nhất thấp nhất của công chức trước và sau 01/7/2024 (Ảnh minh họa)

2. Mức lương thấp nhất trước và sau 01/7/2024

Tương tự như mức lương cao nhất, mức lương thấp nhất của công chức trước và sau 01/7/2024 cũng có nhiều sự khau nhau. Cụ thể:

2.1 Trước khi cải cách tiền lương

Tương tự như mức lương cao nhất trước khi cải cách tiền lương thì mức lương thấp nhất của công chức trước thời điểm cải cách là 01/7/2024 cũng áp dụng theo các bảng hệ số lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP áp dụng cho công chức nhân với mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng.

Trong đó, căn cứ hệ số lương của công chức, đối tượng có hệ số lương thấp nhất là 1,35 tương ứng sẽ có mức lương thấp nhất trước khi cải cách tiền lương là 2,43 triệu đồng/tháng.

Mức lương này áp dụng với công chức nhóm 3 loại C3 tức là ngạch kế toán viên sơ cấp và nhân viên bảo vệ kho dự trữ.Tuy nhiên, ngạch kế toán viên sơ cấp hiện đã không còn được quy định trong các Thông tư về kế toán của Bộ Tài chính (hiện đã hết hiệu lực) và từ 01/01/2020 đã không còn tuyển dụng ngạch kế toán viên sơ cấp nữa.