Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính

1. Mức phạt hành vi vi phạm về tài khoản kế toán

*Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu

– Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính và ban hành

– Thực hiện sửa đổi nội dung, mở thêm các tài khoản kế toán thuộc nội dung mà chưa được chấp thuận

– Hạch toán không đúng  nội dung quy định của tài khoản kế toán

Chú ý: Đây là mức phạt của cá nhân, còn đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì mức phạt tiền gấp 2 lần so với cá nhân

2. Xử phạt vi phạm về chậm nộp báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính

Nếu các doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính hay công khai báo cáo tài chính muộn sẽ chịu các mức xử phạp sau:

*Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

– Nộp báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định

– Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định

*Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

– Công khai/nộp chậm từ 03 tháng trở lên so với quy định

– Công khai/nộp báo cáo tài chính mà không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu

– Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định

*Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

– Cung cấp, công bố báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán

– Số liệu và thông tin trong báo cáo tài chính không đúng sự thật

*Phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

– Không công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật

– Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền

3. Xử phạt vi phạm về cách lập và trình bày báo cáo tài chính

*Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

– Báo cáo tài chính không đúng theo mẫu quy định hoặc không đầy đủ nội dung

– Báo cáo tài chính không có chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật

Chú ý: Mức phạt này áp dụng cho cá nhân, tổ chức kinh doanh có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân
*Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

– Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định

– Không áp dụng mẫu báo cáo tài chính theo quy định và chế độ kế toán (trừ trường hợp đã được Bộ tài chính chấp thuận)

*Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu

– Lập báo cáo không đúng số liệu trên chứng từ và sổ sách kế toán

– Không lập báo cáo tài chính theo quy định

– Lập và trình bày báo cáo không đúng với chế độ và chuẩn mực kế toán
*Phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

– Ép buộc hoặc thỏa thuận với người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

– Giả mạo báo cáo tài chính hoặc khai man số liệu trên báo cáo nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

– Ép người khác cung cấp và xác nhận thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự