Mẫu Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô mới nhất
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô mới nhất

Đây là mẫu giấy tờ được ban hành kèm theo Nghị định 39/2023/NĐ-CP liên quan đến bán đấu giá biển số xe. Dưới đây là chi tiết Mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô chuẩn và một số lưu ý khi điền.

1. Mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô (mẫu số 01/DG)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI TIỀN BÁN ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…. năm….

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ:…

[04] Người nộp thuế :………………………

[05] Mã số thuế:………………………………..

[06] Đại lý thuế (nếu có):………………………

[07] Mã số thuế:…………………………………

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số:…………..ngày……………….

STT

Biển số xe đấu giá

Đơn vị tiền

Số tiền đấu giá thu được

Chi phí liên quan được trừ

Số tiền phải nộp NSNN

Chi phí đấu giá

Thù lao dịch vụ đấu giá

Số tiền hoàn trả (nếu có)

Chi phí khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (3) – (4) -(5) – (6) – (7)

                 

Tổng cộng

               

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………

Chứng chỉ hành nghề số:…..

…, ngày…..tháng…..năm…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu

(nếu có)/Ký điện tử)

2. Hướng dẫn điền Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô

to-khai-tien-ban-dau-gia-bien-so-xe-o-to
Mẫu Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô mới nhất (Ảnh minh họa)

Khi điền Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe ô tô, người nộp thuế cần lưu ý:

– Người nộp thuế có thể khai chi tiết theo biển số xe đấu giá hoặc chỉ khai số liệu tổng tại dòng “Tổng cộng”.

Trong trường hợp chỉ khai số liệu tổng, người nộp thuế phải quản lý và lập danh mục chi tiết biển số xe đấu giá, số tiền đấu giá thu được, chi phí liên quan được trừ (trường hợp trong cùng một phiên đấu giá có nhiều biển số đấu giá thì phân bổ chi phí cho từng biển số) để lưu trữ tại trụ sở của người nộp thuế và cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

– Chỉ tiêu (1): Điền tổng số lượng biển số xe đấu giá tại dòng “Tổng cộng”.

– Chỉ tiêu (3), (4), (5), (6): Xác định theo quy định tại Nghị định này.

– Chỉ tiêu (7): Là các chi phí tổ chức đấu giá khác do Bộ Công an chịu trách nhiệm xác định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định 39/2023/NĐ-CP.

Đối với các chi phí phát sinh qua nhiều tháng thì thực hiện phân bổ theo tháng, trường hợp khai chi tiết theo biển số xe đấu giá thì tiếp tục thực hiện phân bổ theo số lượng biển số xe đấu giá trong kỳ kê khai.

3. Các bước tham gia đấu giá biển số xe ô tô thế nào?

Nghị định 39/2023/NĐ-CP hướng dẫn các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô như sau:

Bước 1: Đăng ký tham gia đấu giá

– Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

– Người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá;

– Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá;

– Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe ô tô đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số xe ô tô đó;

– Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 03 ngày.

Bước 2: Thực hiện đấu giá

Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo Quy chế đấu giá.

Bước 3: Xác định người trúng đấu giá

Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến, Trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả cuộc đấu giá, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi vào hòm thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản.