Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.

1. Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 14/2020/NĐ-CP, đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu thì sử dụng mẫu Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ    /2020/NĐ-CP

(Đối với nhà giáo đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số    /2020/NĐ-CP)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………….

Tên tôi là: ……………………………………………..

Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): ……………..

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ……….

………………………………………………………………………………..

Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu:

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Hưởng chế độ hưu trí từ ngày … tháng …. năm ……

Nơi đang nhận lương hưu hàng tháng (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ……….

……………………………………………………………………………..

Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục như sau:

Thời gian công tác

Thời gian đề nghị tính trợ cấp

Chức vụ, Đơn vị công tác

Ghi chú

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Năm

Tháng

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

Căn cứ quy định tại Nghị định số    /2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định.

…., ngày … tháng … năm …

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Nhà giáo nào đang hưởng lương hưu được hưởng phụ cấp thâm niên?

Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu
Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu (Ảnh minh họa)

Theo Điều 2 Nghị định 14/2020/NĐ-CP, nhà giáo đang hưởng lương hưu được đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên gồm:

– Giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng:

  • Nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy; hoặc
  • Nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ 01/01/1994 – 31/05/2011 tại các cơ sở giáo dục công lập

– Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ 01/01/1994 – 31/05/2011 tại cơ sở giáo dục bán công.

Lưu ý: Những người này trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập/cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục.

– Nhà giáo làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

– Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong mà chưa hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho thanh niên xung phong;

– Nhà giáo là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, giảng viên trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo.

3. Mức trợ cấp được tính thế nào?

Theo Điều 4 Nghị định 14/2020/NĐ-CP, mức trợ cấp một lần bằng tiền cho nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu được tính như sau:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

– Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực (ngày 15/03/2020);

– Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn.

Trong đó không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu.

Tháng lẻ từ 03 – 06 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 06 – dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm.