Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thủ tục xin xác nhận
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thủ tục xin xác nhận

Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất được dùng trong trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu xác minh nguồn gốc của đất đang ở để làm các thủ tục hành chính hoặc giải quyết tranh chấp đất đai. Dưới đây là mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và hướng dẫn thủ tục xin xác nhận.

1. Ai có thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất?

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký.

Trường hợp không có giấy tờ quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Như vậy, theo quy định trên, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất đai.

don xin xac nhan nguon goc dat
Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thủ tục xin xác nhận (Ảnh minh họa)

 

2. Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất chi tiết

2.1 Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

 

Kính gửi: UBND phường (xã)…………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………….. Sinh năm:…………………….

Số CMTND:…………………………. cấp ngày……./……./………. tại Công an tỉnh: …………………..

Cùng vợ (chồng) tôi là:…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại số nhà:…………….. đường phố:………………………………………

Khu dân cư số:…………………… phường (xã):……………………………………Thành phố Hải Dương.

Số liệu đo vẽ năm 20……; Thuộc thửa đất số: …….. tờ bản đồ số…….. diện tích……….. m2.

Địa chỉ thửa đất:………………………………………… ……………………

Số sổ hộ khẩu:………………………………………………….…. Cấp ngày……… tháng……… năm………..

Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:

Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày……… tháng……… năm …………

Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất (nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất).

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ngày………. tháng………. năm 200……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

– Hiện trạng sử dụng đất:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng đất:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

– Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

– Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:

……………………………………………………………………………………………….

– Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất :

………………………………………………………………………………

Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Ngày….. tháng…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

 

KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Ngày….. tháng…. năm ……..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Ngày ……. tháng ……. năm ……….

Trưởng Phòng

(Ký tên, đóng dấu)