Mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm cập nhật mới nhất
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm cập nhật mới nhất

Bài viết cung cấp mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm mới nhất hiện hành. Theo dõi bài viết để tải về mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm và nắm được các thông tin liên quan.

1. Mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm

Mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm gọi chính xác là giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm. Mẫu này ban hành kèm theo Nghị định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ……(1)

Họ và tên: …………….. Ngày, tháng, năm sinh:…./…/…..

Dân tộc: ………………….. Giới tính: ………………..

Số CCCD/CMND: ……………………….

Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………

Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (2): ……………………….

Điện thoại: …………………

Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có): (3)

□ Người khuyết tật theo Giấy xác nhận khuyết tật số…… do Ủy ban nhân dân xã ……….. cấp ngày …………..

□ Người dân tộc thiểu số ……… đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Tôi có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để thực hiện dự án: (4)

…………………………………………..

………………………………………….

Nơi thực hiện dự án (5): …………………….

…………………………………

Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (6): … người, trong đó:

– Lao động nữ (nếu có): …………………………………… người

– Lao động là người khuyết tật (nếu có): ……………………….. người

– Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có): ………………………… người

Vốn thực hiện dự án (7): ………………………………. đồng, trong đó:

– Vốn tự có: …………………………… đồng

Đề nghị ngân hàng cho vay số tiền (8): ……………………….. đồng

(Bằng chữ:………………………………… )

để dùng vào việc: …………………. , cụ thể như sau: (9)

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY

SỐ LƯỢNG

THÀNH TIỀN (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời hạn vay: …………..tháng Trả gốc: ………… Trả lãi: …………..(10)

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
 ……………….

Ông/bà: ……………………………

Có dự án được thực hiện tại địa phương.

…, ngày… tháng… năm …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

…., ngày … tháng… năm …

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm

Người làm đề nghị điền mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm theo hướng dẫn sau:

(1) Địa điểm của Ngân hàng chính sách xã hội gửi giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ

(2) Trường hợp đề nghị vay vốn tại nơi thường trú thì ghi thông tin nơi thường trú; trường hợp đề nghị vay vốn tại nơi tạm trú thì ghi thông tin nơi tạm trú.

(3) Tích vào ô trống tương ứng đối tượng ưu tiên (nếu có), bao gồm:

– Người khuyết tật theo Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp

– Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

(4) Ghi rõ tên dự án và trình bày ngắn gọn mục đích của dự án đó

(5) Ghi rõ địa chỉ, địa điểm, nơi thực hiện dự án

(6) Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cụ thể:

– Lao động nữ (nếu có)

– Lao động là người khuyết tật (nếu có)

– Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có)

(7) Tổng số tiền sẵn có để thực hiện dự án hỗ trợ việc làm cho người lao động

(8) Khoản tiền sẽ đề nghị vay từ ngân sách chính sách xã hội

(9) Liệt kê và ghi rõ mục đích số tiền vay cho từng đầu việc cụ thể

(10) Xác định rõ thời hạn vay (số tháng), tháng nào trả gốc, tháng nào trả lãi.

Mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm cập nhật mới nhất
Mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm cập nhật mới nhất (Ảnh minh họa)

3. Đối tượng sử dụng mẫu đơn vay vốn giải quyết việc làm

Theo Điều 23 Nghị định 61/2015/NĐ-CP, các đối tượng vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm bao gồm:

– Đối tượng vay vốn được quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm 2013:

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;

  • Người lao động.

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số:

  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật;

  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số;

  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

Về mức vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 61/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 74/2019/NĐ-CP), mức vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm như sau:

– Với cơ sở sản xuất, kinh doanh: Mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

– Với người lao động: Mức vay tối đa 100 triệu đồng.