Kỹ thuật tính giá bán lẻ theo thông tư 133
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Kỹ thuật tính giá bán lẻ theo thông tư 133

1. Các phương pháp tính giá xuất kho được áp dụng theo Thông tư 133

Trước khi đi vào kỹ thuật tính giá bán lẻ thì cần biết các phương pháp tính giá xuất kho:

  • Phương pháp nhập trước – xuất trước: Giả định giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước thì được xuất ra trước.
  • Phương pháp bình quân gia quyền: Giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính vào cuối kỳ, bằng giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua và sản xuất trong kỳ. Có thể tính theo từng kỳ hoặc tính sau mỗi lần nhập tùy doanh nghiệp.
  • Phương pháp thực tế đích danh: Giá hàng xuất kho được tính theo giá thực tế của mỗi lần nhập hàng.

Và bổ sung kỹ thuật tính giá bán lẻ để xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đối với các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị hoặc tương tự.

Xem thêm: Sai sót hay gặp trong kế toán hàng tồn kho

Mua Tài sản cố định dưới hình thức trao đổi với Tài sản cố định không tương tự

2. Điều kiện doanh nghiệp được áp dụng phương pháp tính giá bán lẻ

Doanh nghiệp áp dụng kỹ thuật tính giá bán lẻ phải thỏa mãn cả 2 điều kiện sau:

– Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực siêu thị hoặc tương tự bởi vì số lượng hàng hóa được bán ra trong ngày rất nhiều, nếu sau lần xuất hàng lại làm bút toán hạch toán giá vốn thì sẽ không kịp ghi nhận các bút toán này.

Các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

3. Cách tính giá hàng tồn kho theo phương pháp tính giá bán lẻ

Giá trị xuất kho của hàng hóa = Giá bán hàng tồn kho – Lợi nhuận biên

+ Giá bán hàng tồn kho: Giá gốc hàng tồn kho x tỷ lệ % lợi nhuận định mức.

Tỷ lệ này tùy từng thời điểm, từng mặt hàng được quy định khác nhau, phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Lợi nhuận biên: Mỗi mặt hàng có một tỷ lệ % lợi nhuận biên khác nhau.

Để hiểu rõ hơn phương pháp tính giá bán lẻ, các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ phương pháp tính giá bán lẻ

Lợi nhuận định mức của Công ty Nam Hồng là 20%. Trong kỳ, Công ty Nam Hồng có số liệu như sau:

Chỉ tiêu

Giá gốc

Giá bán = Giá gốc x Lợi nhuân định mức

Dư đầu kỳ

1.000.000

1.200.000

Mua trong kỳ

5.000.000

6.000.000

Hàng tồn kho cuối kỳ

 

(3.000.000)

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy doanh thu doanh nghiệp dự kiến nếu tiêu thụ hết số lượng hàng trong kho là 7.200.000 nhưng theo số liệu bán hàng, tổng doanh thu bán hàng trong kỳ của doanh nghiệp là 4.200.000. Từ đó, ta xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ nếu bán là: 7.200.000 – 4.200.000 = 3.000.000

Tỷ lệ giá gốc trên giá bán là: 6.000.000/7.200.000 = 1/1,2

Giá gốc hàng tồn kho là: 3.000.000 x 1/1,2 = 2.500.000

Trị giá vốn hàng xuất kho trong kỳ là: 6.000.000 – 2.500.000 = 3.500.000