Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ

Hóa đơn điện tử bị viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ thì sẽ phải xử lý như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ.

Bài viết xem thêm: Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

1. Văn bản pháp luật hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ

  • Nghị định 119/2018/NĐ-CP
  • Thông tư 68/2019/TT-BTC
  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP

2. Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ

2.1 Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Tình huống 1: Hóa đơn điện tử lập bị sai thông tin hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa gửi cho người mua

Theo điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP về xử lý sai sót thì:

“Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.”

Như vậy, người bán thực hiện xử lý sai sót hóa đơn điện tử trong tình huống này như sau:

Bước 1: Thông báo sai sót với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA của nghị định 123/2020/NĐ-CP

Xem thêm: Mẫu số 04/SS-HĐĐT

Bước 2: Hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập sai
  • Trên phần mềm của hóa đơn điện tử, người bán lựa chọn chức năng hủy hóa đơn điện tử đã lập

Bước 3: Lập hóa đơn điện tử mới

  • Chọn chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế (trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số …. Ký hiệu…., ngày tháng năm”).
  • Ký số, gửi đến cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn điện tử mới
  • Gửi hóa đơn điện tử mới cho người mua

Tình huống 2: Hóa đơn điện tử lập bị sai thông tin hàng hóa, dịch vụ nhưng đã gửi cho người mua

Có 2 cách xử lý tình huống này như sau:

Cách 1: Lập hóa đơn điều chỉnh

Theo nội dung của điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP hướng dẫn:

“Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.”

Như vậy, các bước thực hiện được mô phỏng như sau:
Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót sai thông tin hàng hóa, dịch vụ

Xem thêm: Cách viết hóa đơn điện tử hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

Bước 2: Người bán lập mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan Thuế để ghi nhận sai sót
Bước 3: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh
Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.” như mẫu dưới đây:

Hướng dẫn xuất hoá đơn điện tử thay thế khi viết sai hoá đơn

Bước 4: Người bán ký số, gửi đến cơ quan Thuế để xin cấp mã cho hóa đơn điều chỉnh
Bước 5: Gửi hóa đơn điều chỉnh và biên bản ghi nhận sai sót cho người mua để phục vụ giải trình về sau.
Cách 2: Lập hóa đơn thay thế
Theo điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:

“b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).”

Như vậy, bạn đọc xử lý như sau:

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận sai sót, trong đó nêu đề nghị lập hóa đơn thay thế
Bước 2: Người bán hủy hóa đơn đã lập (chọn hủy hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử)
Bước 3: Người bán lập hóa đơn mới, trên hóa đơn mới ghi rõ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Bước 4: Gửi cơ quan Thuế cấp mã cho hóa đơn thay thế

Bước 5: Gửi hóa đơn cho người mua và biên bản ghi nhận sai sót để giải trình về sau.

2.2 Đối với hóa đơn không có mã của cơ quan Thuế

Cách 1: Lập hóa đơn điều chỉnh

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót

Xem thêm: Văn bản thỏa thuận sai sót

Bước 2: Người bán lập mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan Thuế để ghi nhận sai sót

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh

Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.” như mẫu dưới đây:

Hướng dẫn xuất hoá đơn điện tử thay thế khi viết sai hoá đơn

Bước 4: Gửi hóa đơn điều chỉnh và biên bản ghi nhận sai sót cho người mua để phục vụ giải trình về sau.
Cách 2: Lập hóa đơn thay thế
Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận sai sót, trong đó nêu đề nghị lập hóa đơn thay thế
Bước 2: Người bán hủy hóa đơn đã lập (chọn hủy hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử)
Bước 3: Người bán lập hóa đơn mới, trên hóa đơn mới ghi rõ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Cách kê khai hóa đơn thay thế

 

Bước 4: Gửi hóa đơn cho người mua và biên bản ghi nhận sai sót để giải trình về sau.

Hi vọng rằng, với bài viết rất chi tiết này bạn đọc đã biết cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ.