10 mẫu Giấy phép xây dựng cập nhật mới nhất
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

10 mẫu Giấy phép xây dựng cập nhật mới nhất

Mẫu Giấy phép xây dựng chuẩn, cập nhật mới nhất hiện nay được ban hành tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết các mẫu Giấy phép xây dựng.

 1. 10 mẫu Giấy phép xây dựng cập nhật mới nhất 2023

Dưới đây là 10 mẫu Giấy phép xây dựng mới ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP:

1.1 Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình không theo tuyến

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

…….., ngày … tháng … năm …..

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số:    /GPXD
(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: ……………………………

Địa chỉ: số nhà: …………đường (phố) ……. phường (xã): ….quận (huyện) …. tỉnh/thành phố…

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) …………

– Theo thiết kế: ………………

– Do: (tên tổ chức tư vấn) …………lập

– Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: ………..

– Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………

– Chủ trì thẩm tra thiết kế: …………

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): …………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………

+ Mật độ xây dựng: …………hệ số sử dụng đất: …………

+ Chỉ giới đường đỏ: ………………, chỉ giới xây dựng: ……

+ Màu sắc công trình (nếu có): ……………

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): …

Đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà, bổ sung các nội dung sau:

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………..m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): ………m2

+ Chiều cao công trình: ..……… m;

+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): …………..

3. Giấy tờ về đất đai: ……………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: …………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………

 

 

……, ngày …….. tháng ….. năm…….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

1.2 Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình ngầm

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG…..

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

.., ngày … tháng … năm ……

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: /GPXD
(Sử dụng cho công trình ngầm)

1. Cấp cho: ………………..

Địa chỉ: số nhà: ………đường (phố)……. phường (xã): …quận (huyện)……..tỉnh/thành phố:…

2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: ……………………

– Theo thiết kế: …………………

– Do: (tên tổ chức tư vấn)………. lập

– Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: ………..

– Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………….

– Chủ trì thẩm tra thiết kế: ………………

– Gồm các nội dung sau:

– Tên công trình: …………………………………

– Vị trí xây dựng: …………………………………

+ Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyến): ………….

+ Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyến): ……….

– Quy mô công trình: ……………………………

– Tổng chiều dài công trình: …………………m.

– Chiều rộng công trình: ……. từ: ……m, đến:……….. m.

– Chiều sâu công trình: ………. từ: ……m, đến:……….. m.

– Khoảng cách nhỏ nhất đến công trình lân cận: ………

3. Giấy tờ về đất đai: ………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………..

 

 

……., ngày …… tháng … năm ………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.3 Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG
…..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

.., ngày … tháng … năm ……

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số:    /GPXD
(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

1. Cấp cho: ………………..

Địa chỉ: số nhà: ………đường (phố)…………. phường (xã): …………quận (huyện)……..tỉnh/thành phố:…

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ……………………

– Theo thiết kế: ……………………………

– Do: (tên tổ chức tư vấn)…………………. lập

– Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: …………………..

– Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ……….

– Chủ trì thẩm tra thiết kế: ……………

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ……………

+ Hướng tuyến công trình: …………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): ……………

3. Giấy tờ về đất đai: …………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………

 

 

…, ngày… tháng …năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.4 Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn công trình không theo tuyến

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG…

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

, ngày…..tháng…. năm…

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: ……………………………

Địa chỉ: số nhà:… đường… phường (xã):… quận (huyện) … tỉnh/thành phố: …

2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) …………

– Theo thiết kế: …………………………

– Do: (tên tổ chức tư vấn) ……… lập

– Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………..

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ………..

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………..

+ Mật độ xây dựng: ……………..hệ số sử dụng đất: …..

+ Chỉ giới đường đỏ:…………. chỉ giới xây dựng: ……

+ Diện tích xây dựng: …… m2

* Giai đoạn 1:

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm):…;

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (nếu có): ……m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 (bao gồm cả tầng hầm):…. m2

+ Chiều cao xây dựng giai đoạn 1: …m;

+ Số tầng xây dựng giai đoạn 1 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng):……………

+ Màu sắc công trình (nếu có): ………….

* Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2:……………. m2

+ Chiều cao công trình giai đoạn 2: …….m

+ Số tầng xây dựng giai đoạn 2 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng 2 giai đoạn):………

+ Màu sắc công trình (nếu có): …………

* Giai đoạn…… (ghi tương tự như các nội dung của giai đoạn 2 tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng)

3. Giấy tờ về đất đai: ……………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………

 

 

…, ngày… tháng …năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.5 Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn công trình theo tuyến

mẫu Giấy phép xây dựng
10 mẫu Giấy phép xây dựng cập nhật mới nhất 2023 (Ảnh minh họa)

 

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

, ngày…..tháng…. năm…

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến)

1. Cấp cho: ……………

Địa chỉ: số nhà:… đường… phường (xã):… quận (huyện) … tỉnh/thành phố: …

2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) …………

– Theo thiết kế: …………………

– Do: (tên tổ chức tư vấn)…………….. lập

– Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: ……….

– Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………

– Chủ trì thẩm tra thiết kế: ……………..

– Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ):………

+ Hướng tuyến công trình: ………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ..………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ………

+ Hướng tuyến công trình: ……………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn…

3. Giấy tờ về đất đai: ……………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………

 

 

…, ngày… tháng …năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.6 Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cấp cho dự án

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

, ngày…..tháng…. năm…

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến)

1. Cấp cho: ……………

Địa chỉ: số nhà:… đường… phường (xã):… quận (huyện) … tỉnh/thành phố: …

2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) …………

– Theo thiết kế: …………………

– Do: (tên tổ chức tư vấn)…………….. lập

– Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: ……….

– Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………

– Chủ trì thẩm tra thiết kế: ……………..

– Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ):………

+ Hướng tuyến công trình: ………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ..………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ………

+ Hướng tuyến công trình: ……………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn…

3. Giấy tờ về đất đai: ……………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………

 

 

…, ngày… tháng …năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.7 Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG…

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

…, ngày…..tháng…. năm…

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: … /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

1. Cấp cho: …………………

Địa chỉ: số nhà: ……đường…… phường (xã):…… quận (huyện)…. tỉnh/thành phố: ……

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)………………..

– Theo thiết kế: …………..

– Do : …………………. lập

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ……………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………….

+ Mật độ xây dựng: …………, hệ số sử dụng đất: …………………

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: …………………

+ Màu sắc công trình (nếu có): ……………..

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………… m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) …………….m2

+ Chiều cao công trình: …………m; số tầng………………

+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): ……

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………

 

 

…, ngày… tháng …năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.8 Mẫu Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG…

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

 

…, ngày…..tháng…. năm…

 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH

Số:    /GPSC (GPTC)

1. Cấp cho: …………………

– Địa chỉ……………………….

– Người đại diện: ………… Chức vụ: ……………………….

– Địa chỉ liên hệ: …………………….

Số nhà:…………. đường (phố) ….phường (xã) …quận (huyện) ………. tỉnh/thành phố: ……

– Số điện thoại: ………………

2. Hiện trạng công trình: ……………

– Lô đất số: ……………… Diện tích………….. m2.

Tại: ……………………

phường (xã)………… quận (huyện)……. tỉnh/thành phố: …….

– Loại công trình:………….Cấp công trình: …….

– Diện tích xây dựng….. m2.

– Tổng diện tích sàn:…… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum – đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

– Các thông tin về chiều dài công trình, cốt xây dựng, chiều cao tĩnh không, chiều sâu công trình,… tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo.

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau:

– Loại công trình:……. Cấp công trình: ……………….

– Các thông tin về công trình tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo theo quy định tại Mẫu số 03, 04,…. tương ứng với loại công trình.

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: …………..

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………

 

…, ngày… tháng …năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.9 Mẫu Giấy phép di dời công trình

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG…

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

 

…, ngày…..tháng…. năm…

 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH

Số:    /GPSC (GPTC)

1. Cấp cho: …………………

– Địa chỉ……………………….

– Người đại diện: ………… Chức vụ: ……………………….

– Địa chỉ liên hệ: …………………….

Số nhà:…………. đường (phố) ….phường (xã) …quận (huyện) ………. tỉnh/thành phố: ……

– Số điện thoại: ………………

2. Hiện trạng công trình: ……………

– Lô đất số: ……………… Diện tích………….. m2.

Tại: ……………………

phường (xã)………… quận (huyện)……. tỉnh/thành phố: …….

– Loại công trình:………….Cấp công trình: …….

– Diện tích xây dựng….. m2.

– Tổng diện tích sàn:…… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum – đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

– Các thông tin về chiều dài công trình, cốt xây dựng, chiều cao tĩnh không, chiều sâu công trình,… tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo.

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau:

– Loại công trình:……. Cấp công trình: ……………….

– Các thông tin về công trình tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo theo quy định tại Mẫu số 03, 04,…. tương ứng với loại công trình.

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: …………..

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………

 

…, ngày… tháng …năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.10 Mẫu Giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình, nhà ở riêng lẻ

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

…, ngày…..tháng…. năm…

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

Số:      /GPXD

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

1. Nội dung tương ứng với nội dung của giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng lẻ.

2. Công trình được tồn tại đến: ……….

3. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ công trình, không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………………

 

 

…, ngày… tháng …năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

2. Xin giấy phép xây dựng cần giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu số 01.

(2) Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai.

(3) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy, chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật xây dựng có yêu cầu, gồm:

– Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí của công trình;

– Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình xây dựng;

– Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp, thoát nước, cấp điện;

– Trường hợp có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề đó.