Xác định tiền lãi chậm đóng

Xác định tiền lãi chậm đóng

Thông tư mới có hiệu lực về Xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
08 Th 02

Thông tư mới có hiệu lực về Xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư mới đã có hiệu lực về xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội 2016 Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, y...

Xem chi tiết