viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại
24 Th 02

Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử trường hợp HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/3/2014: “2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua...

Xem chi tiết