trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
01 Th 03

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

  Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động đủ điều kiện có thể làm hồ sơ, thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp. Vậy người lao động cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như...

Xem chi tiết