Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023
04 Th 11

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023

1. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa Căn cứ Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (được sửa đổi năm 2014, năm 2016 và năm 2022), mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023 áp dụng...

Xem chi tiết