Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính
23 Th 12

Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính

I. Hồ sơ và thủ tục làm thanh lý tài sản cố đinh hữu hình   1. Hồ sơ làm thủ tục thanh lý tài sản cố định gồm có Đơn vị làm thủ tục thanh lý tài sản cố định phải tiến hành lập hội đồng xác định giá TSCĐ,...

Xem chi tiết