thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng

thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng

Từ năm 2025, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ tính theo giá đất trong bảng giá đất
22 Th 01

Từ năm 2025, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ tính theo giá đất trong bảng giá đất

Có phải từ ngày 01/01/2025, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ tính theo giá đất trong bảng giá đất đúng không? Từ năm 2025, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ tính theo giá đất trong bảng giá...

Xem chi tiết