Thông tư 47/2019/TT-BTC

Thông tư 47/2019/TT-BTC

Thông tư 47/2019/TT-BTC mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp
04 Th 02

Thông tư 47/2019/TT-BTC mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH ––– Số: 47/2019/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019 THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp...

Xem chi tiết