Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại
01 Th 02

Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- Số: 15/2016/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC...

Xem chi tiết