Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
03 Th 02

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên

BỘ Y TẾ _____ Số: 09/2023/TT-BYT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng...

Xem chi tiết