Thời Gian Thử Việc Và Mức Lương Thử Việc

Thời Gian Thử Việc Và Mức Lương Thử Việc

Quy Định Về Thời Gian Thử Việc Và Mức Lương Thử Việc Mới Nhất
18 Th 02

Quy Định Về Thời Gian Thử Việc Và Mức Lương Thử Việc Mới Nhất

I. Quy định về thời gian thử việc   Quy định về thời gian thử việc được đưa ra trong Bộ luật lao động mới nhất (Bộ luật lao động 2019). Tại đó, căn cứ theo Điều 24 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội: “1. Người sử dụng...

Xem chi tiết