THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
17 Th 12

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Thẻ tính giá thành sản phẩm và dịch vụ mẫu số S18-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán. MẪU THẺ TÍNH GIÁ THÀNH...

Xem chi tiết