thay đổi về công ty cổ phần

thay đổi về công ty cổ phần

13 thay đổi về công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020
06 Th 02

13 thay đổi về công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 đã có một số điều chỉnh về cơ cấu và đặc điểm của các loại hình công ty. Trong đó, quy định về công ty cổ phần theo Luật mới sẽ có nhiều thay đổi lớn. Hiển thị thêm Phân biệt cổ phần, cổ phiếu,...

Xem chi tiết