thanh lý TSCĐ

thanh lý TSCĐ

Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính
28 Th 11

Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính

I. Hồ sơ và thủ tục làm thanh lý tài sản cố đinh hữu hình 1. Hồ sơ làm thủ tục thanh lý tài sản cố định gồm có Đơn vị làm thủ tục thanh lý tài sản cố định phải tiến hành lập hội đồng xác định giá TSCĐ, tiến...

Xem chi tiết

Cách Hạch Toán Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định
20 Th 11

Cách Hạch Toán Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định

1. Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định Là Gì? Theo quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 Điều 31 Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau: “Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh, dùng cho hoạt động sự nghiệp,...

Xem chi tiết