Tài sản cố định thuê tài chính

Tài sản cố định thuê tài chính

Tài sản cố định thuê tài chính là gì?
11 Th 02

Tài sản cố định thuê tài chính là gì?

1. Tài sản cố định thuê tài chính là gì? 1.1. Tài sản cố định thuê tài chính là gì? Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập. Bên cạnh những doanh nghiệp có đủ điều kiện mua tài sản cố định để phục vụ sản xuất...

Xem chi tiết

05 vấn đề quan trọng cần lưu ý về kế toán tài sản cố định thuê tài chính
24 Th 11

05 vấn đề quan trọng cần lưu ý về kế toán tài sản cố định thuê tài chính

I. Tài sản cố định thuê tài chính là gì? Theo điểm 3, điều 2 của thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 thì Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết...

Xem chi tiết