số 59/2020/QH14

số 59/2020/QH14

Luật Doanh nghiệp 2020, số 59/2020/QH14
06 Th 02

Luật Doanh nghiệp 2020, số 59/2020/QH14

QUỐC HỘI ———— Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————–   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY...

Xem chi tiết