số 58/2014/QH13

số 58/2014/QH13

Luật Bảo hiểm xã hội 2014, số 58/2014/QH13
02 Th 02

Luật Bảo hiểm xã hội 2014, số 58/2014/QH13

QUỐC HỘI ————- Luật số: 58/2014/QH13           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm...

Xem chi tiết