Quyết định 153/QĐ-NHNN

Quyết định 153/QĐ-NHNN

Quyết định 153/QĐ-NHNN 2023 công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
02 Th 02

Quyết định 153/QĐ-NHNN 2023 công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _____________ Số: 153/QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024     QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực...

Xem chi tiết