Quy Đổi Thu Nhập Chịu Thuế

Quy Đổi Thu Nhập Chịu Thuế

Quy Đổi Thu Nhập Chịu Thuế TNCN Ra Đồng Việt Nam
28 Th 01

Quy Đổi Thu Nhập Chịu Thuế TNCN Ra Đồng Việt Nam

Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính như sau: “Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các Khoản nộp ngân...

Xem chi tiết