Quy định về biên lai

Quy định về biên lai

Quy định về biên lai
31 Th 12

Quy định về biên lai

I. Biên lai là gì? Phân loại biên lai? Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước: “Biên lai là chứng từ...

Xem chi tiết