Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
11 Th 02

Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

1. Nội dung của phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) Đặc điểm của phương pháp nhập trước xuất trước này là hàng xuất ra được tính theo giá của lô hàng đầu tiên trong kho tương ứng với số lượng của nó, nếu không đủ thì lấy giá tiếp theo,...

Xem chi tiết