phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Hướng dẫn chi tiết cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN
15 Th 02

Hướng dẫn chi tiết cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

1. Nguyên tắc chuyển lỗ: – Chuyển lỗ liên tục, chuyển toàn bộ lỗ nhưng tối đa không quá số lãi trong kỳ. – Chỉ được chuyển lỗ khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh là lãi. – Thời gian chuyển lỗ liên tục tối đa không quá...

Xem chi tiết