phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

Quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh theo thông tư 39/2014/TT-BTC
20 Th 12

Quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh 1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành...

Xem chi tiết