nhượng bán

nhượng bán

Cách Hạch Toán Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định
20 Th 11

Cách Hạch Toán Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định

1. Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định Là Gì? Theo quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 Điều 31 Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau: “Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh, dùng cho hoạt động sự nghiệp,...

Xem chi tiết