Nghị quyết 27-NQ/TW 2022

Nghị quyết 27-NQ/TW 2022

Nghị quyết 27-NQ/TW 2022 xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCNVN giai đoạn mới
02 Th 02

Nghị quyết 27-NQ/TW 2022 xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCNVN giai đoạn mới

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 27-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________ Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022       NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà...

Xem chi tiết